cms.banner_img
cms.banner_img

Regulamin

Regulamin
Przyjazd 22 cze '2021
Wyjazd 23 cze '2021
wieża w tle

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisów o nazwach „apartamentyskytower.pl” i "skytowerapartamenty.pl", w których zamieszczane są informacje o tematyce związanej ze sprzedażą i wynajmem lokali w obiekcie Apartamentów Sky Tower we Wrocław.

II. DEFINICJE

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty" sformułowania oznaczają:

  • Development System S.A. – firmę Development System S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000699116), będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.

Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty", materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, formularz kontaktu oraz rezerwacji. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.

  • Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
  • Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;
  • Administrator Danych – spółkę Development System S.A.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

2. Zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu:

  • MS Internet Explorer, wersje od 5.0,
  • Firefox od 1.0.

3. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Development System S.A. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty" oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Development System S.A. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Development System S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

3. Development System S.A. nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych przez Development System S.A. określa Polityka Prywatności.

2. Wszelkie informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: daneosobowe@apartamentyskytower.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.

3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby lub na adres e-mail help@apartamentyskytower.pl.

5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres help@apartamentyskytower.pl.

6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Development System S.A. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij